Logo
Print this page

Việt Nam sẽ thành lập Ngân hàng tiết kiệm Nhà ở

Rate this item
(0 votes)

Việt Nam sẽ thành lập Ngân hàng tiết kiệm Nhà ở

Đây là nội dung được đưa ra tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Bộ Xây dựng lấy ý kiến. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân tham gia tiết kiệm tại ngân hàng sẽ được vay để mua nhà hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở hiện có.


Theo dự thảo, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thành lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở với hình thức là một công ty cổ phần, hoạt động quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng để huy động vốn và cho vay phát triển nhà ở.

Nguồn vốn để hình thành ngân hàng sẽ từ vốn tự có của các chủ sở hữu tham gia thành lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở; vốn đóng góp tiết kiệm của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay từ ngân hàng tiết kiệm nhà ở; vốn hỗ trợ từ nhà nước.

Sau khi được thông qua, Chính phủ sẽ quy định cụ thể về việc thành lập, vốn pháp định, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, cơ chế huy động và cho vay của ngân hàng.